سخنی با شما، به مناسبت «همایش بزرگداشت احمد کسروی» ـ شکوه میرزادگی ـ سخنگوی بنیادمیراث پاسارگاد

اول و دوم و سوم اکتبر 2021 (نهم، دهم و یازدهم مهرماه 1400) «همایش بزرگداشت احمد کسروی، همزمان با صد و سی ویکمین سالگشت زادروز او برگزار خواهد شد. این همایش از سلسله بزرگداشت هایی ست که بنیاد میراث پاسارگاد برای بزرگان تاریخ و فرهنگ سرزمین مان برگزار می کند.

یکی از کارهایی که بنیاد میراث پاسارگاد از ابتدای تاسیس به دنبال آن بوده، توجه به شخصیت های برجسته ی ملی و غیرمذهبی ایرانیان است. متاسفانه، به دلیل تسلط مذهب تندخو و عبوسی چون تشیع بر سرزمین مان، این بخش از میراث های فرهنگی ایرانیان در طول تاریخ چند صدساله ی گذشته(جز درزمان هایی کوتاه همچون دوران مشروطیت، و دوران پهلوی ها)، مورد بی توجهی کامل قرار داشته است.

ما هموندان بنیاد میراث پاسارگاد معتقدیم که میراث فرهنگی هر جامعه ای فقط  آثاری فیزیکی و ملموس، چون بناهای تاریخی، و کتیبه و در و پنجره و جواهر و لباس و آرامگاه های بازمانده از گذشتگان ما نیست، یا فقط آثاری غیرفیزیکی چون شعر و موسیقی و جشن های ملی و زبان ها و آیین ها و غیره. بلکه شخصیت های اثرگذار ما در طول تاریخ نیز، جزو مهمترین میراث های فرهنگی ما هستند؛ میراث های با ارزشی که به فرهنگ ما جان و توان پیش رفتن و نو شدن داده اند.

به همین دلیل از ابتدا، در سال 2005، کارمان را با بزرگداشت مهمترین شخصیت تاریخی مان، یعنی کوروش بزرگ آغاز کردیم، و پس از آن هر ساله به مناسبت زاد روز یکی از بزرگان مان، و یا به مناسبت های ملی،  مردان و زنانی را، (با هر مذهب و مرامی) بزرگ داشته و تحسین کرده ایم، که دهشی با ارزش به تاریخ و فرهنگ ایرانزمین داشته اند.

شخصت های تاریخی و ملی ما، ، چون قدیسین مذاهب، مجموعه ای از همه ی نیکی ها و زیبایی ها و درستکاری ها و بزرگی های خیالی نیستند که باورمندانشان به آن ها بخشیده باشند، بلکه چون همه ی شخصیت های تاریخی جوامع  پیشرفته موجوداتی واقعی و صاحب گوشت و پوست و خون بوده اند، و به همین دلیل مجموعه ای هستند از نیکی ها  و بدی ها، زشتی ها و زیبایی ها، درستی ها و نادرستی ها، اما برای ما بزرگ هستند، زیرا از جنس انسان اند، و ما می توانیم خوب و بدشان را اندازه بگیریم و دهش هایی را که به فرهنگ و جامعه ما داشته اند، ارزیابی کنیم و به خاطر آن دهش ها بزرگ شان داریم و قدرشان را بدانیم.

اکنون خوشوقتیم که همایشی را برگزار می کنیم که از جنس تقدس سازی و به به و چه چه هایی نیست که مردمانی متعصب و یک سویه نگر دارند، بلکه یک جمع بندی منصفانه از زندگی و اندیشه انسانی ست که دهش هایش بسیار بیش از اشتباهات و غلط هایش هستند. انسانی که با مجموعه ای از کردارهای نیک و بد، درست ونادرست  در زمانه ای حساس از تاریخ مان به پاخاست تا به فرزاندان آینده ی سرزمین اش، که ما باشیم، درس مبارزه با خرافات، مبارزه با اندوه، و مبارزه با بی خردی بدهد و خوی وطن دوستی و شجاعتِ حفظ آن را در ما زنده کند.  

با ما در این همایش شرکت کنید، و همراه و پشتیبان ما باشید.

با مهر فراوان

شکوه میرزادگی

سخنگوی بنیاد میراث پاسارگاد

سپتامبر 2021

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

زبان فارسی من و دین من

Read Next

همایش بزرگداشت احمد کسروی 1400 ـ 2021