سپاس فراوان به شما

سپاس شما را که در جریان برگزاری «همایش بزرگداشت احمد کسروی» دور و نزدیک، قدمی، قلمی و کلامی همراه و پشتیبان و مشوق بنیاد میراث پاسارگاد بوده اید.

سپاس برشما که به ما این امکان را دادید که در فضای تب زده ی کرونایی، و در میان خبرهای تکان دهنده و اندوهناکی که از سرزمین رنج دیده  و بی صدای مان می رسد، همایشی را برگزار کنیم که اگر چه نام «مجازی» دارد، اما «حقیقت» است؛ زیرا زنده،  پر توان و گویا بوده است.   

این گونه پشتیبانی های شما مردمان فرهنگ دوست، و اندیشمندان با فرهنگ بوده که قرن های قرن، و با همه ی ایران ستیزی ها و ویرانگری های دشمنان داخلی وخارجی،  فرهنگ زیبا و خورشیدوش ما همچنان زیبا و به روز مانده است.

و سپاس ويژه داریم برای رسانه های دیداری و نوشتاری که بدون هیچ چشمداشتی مثل همیشه صدای بنیاد میراث پاسارگاد بوده اند.

به شما تکیه می دهیم تا همچنان بتوانیم به تلاش های خود، برای نگاهبانی و نگاهداری از فرهنگ و تاریخ سرزمین مان، ادامه دهیم.

با مهر فراوان

شکوه میرزادگی

سخنگوی بنیاد میراث پاسارگاد

اکتبر 2021 ـ مهر 1400

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران، دکتر نیره انصاری حقوقدان

Read Next

گفتگوی بنیاد میراث پاسارگاد با دکتر بهزاد کشاورزی، پژوهشگر و جامعه شناس تاریخ