شاهنامه خوانی جوانان خارج کشوری

به مناسبت روز فردوسی بزرگ

شاهنامه خوانی جوانان خارج کشوری:شهرزاد قاسمی و مرتضی بنیادی نژاد

  هدیه تئاتر نسیم خاور، به بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نامه اعتراضی  ده ها باستانشناس در اعتراض به طرح شرم آور نمایندگان مجلس اسلامی

Read Next

گرامیداشت فردوسی بزرگ، پاسداشت فرهنگ خردمدار و مهرآفرین ایران است