شقایق مرزبان: روز کوروش بزرگ و اتحاد دوباره اقوام ایرانی

کوروش پدر ایران زمین در اوستا، سیروس در تورات، سایروس در انجیل، ذوالقرنین در قرآن، نخستین شاه جهان، اولین داد گستر گیتی، که در کتاب های تمام ادیان از او به نیکی یاد شده است.
در هنگام پادشاهی کوروش، همه پارسیان آزادی داشتند، او به مردمان خود آزادی اندیشه و باور داده بود، سربازان و سرداران همه در نزد او یکسان بودند و کسی بر دیگری برتری نداشت.
سربازان در موقع حمله بیگانگان به ایران زمین، آماده جانفشانی بودند و در پاسداری از ایران با جان و دل می‌کوشیدند. اینک نیز زنان و مردان آزاد اندیش ایران بپا خواسته اند تا سرزمین پارس را از دست ستمگران اشغالگر و چپاولگر بازپس گیرند و در آزادی و آرامش با هر باوری در کنار هم زندگی کنند و این میهن را دوباره آباد سازند، باشد که بزودی بر این دشمنان ایران زمین پیروز شویم.
روز هفتم آبان روز جهانی بزرگ داشت این شخصیت بزرگ تاریخی و اتحاد دوباره اقوام ایرانی بر تمام ایرانیان و آگاهان خجسته باد.
روز کوروش بزرگ ـ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فرزاد آریان: جوانان به پا خواسته اند تا سرزمین کوروش را بازپس بگیرند

Read Next

جواد مفرد کهلان: قیام بزرگ فریدون (کوروش) بیانگر قیام بزرگ کنونی در ایران