شهر سین جیم و مشت مشت بذر لابلای دست زنان ـ طاهره بارئی

 

روحم! وَزَنده در کوچه های زمان
ضربان گامهایم نشانه هاست
که می شمارند حَمیّت مرا
آهنگم! نواختنی
روی پله های مکان

در برهوت پیش رو
توّحش گرد و خاک بپا کرده
و در بزنگاه زمان و مکان
زنی را سین جیم میکنند
بخاطر مشتی بذر
فشرده لابلای انگشتان خیس عرق
شهر تب کرده آنچنان
که به نقطه تشعشع میرسند
چهارچوبهای گداز

به کُنج پاگرد اکتفا نمی کنم
بالا رفتنم! صعودم!
فرش میکنم هوا را

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کاوش اضطراری، پس از 80 درصد نابودی یک محوطه تاریخی همزمان با دوران هخامنشی

Read Next

پاسخ شاهزاده رضاپهلوی به مخالفین محدود بودن گروه منشور همبستگی و عدم حضور برخی شخصیت های محبوب