طلوع در پاسارگاد: عکسی از فرزاد آریان

فرزاد آریان، هنرمند برجسته ایرانی،  ازاولین سال های برگزاری روز کوروش بزرگ  با بنیاد میراث پاسارگاد همراه بود و زیباترین عکس ها را برای ما می فرستاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

همراه با فراخوان اعتراضات و اعتصابات سراسری

Read Next

شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست در روز کوروش بزرگ، برای «یک آینده روشن» به عنوان کشور «صادرکننده اصول آزادی و حقوق بشر» با هم عهد ببندند.