فرحناز عمادی: کوروش متاسفیم که هنوز از نظر حقوق بشری در خم یک کوچه مانده ایم

کوروش در کنار ما بمان تا ما بتوانیم پس از 2560 سال، از آن چه در منشور حقوق بشر خود گفته ای بهره ببریم

کوروش متاسفیم که هنوز از نظر حقوق بشری در خم یک کوچه مانده ایم.  هنوز نتوانسته ایم حتی به یکی از مفاد 31 گانه منشور تو عمل کنیم

کوروش با ما بمان، میهن مان در خیزش و انقلابی بزرگ است. با نام تو نیرو می گیریم و سرزمین مان را دوباره می سازیم

روز کوروش بزرگ  اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

جواد مفرد کهلان: قیام بزرگ فریدون (کوروش) بیانگر قیام بزرگ کنونی در ایران

Read Next

دکتر شهلا عبقری: امسال جوانان ایران ثابت کردند که از نوادگان کوروش بزرگ اند