فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان شماره 20 منتشر شد

بنیادگذار: دکتر ساموئل دیان

مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاح زاده 

سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان

سخن آغازین: ساموئل دیان

پروندۀ ویژه:  علی دشتی، روزنامه نگاری که با یک مقاله دولتی را ساقط می کرد و کابینه ای را برمی افراشت!”

محمدحسین ابن یوسف:   قلم سیاسی  علی دشتی  

علی سجادی: تاریخچۀ یک دستنویس جعلی از کتاب بیست و سه سال  

مرتضی حسینی دهکردی:  علی دشتی و موسیقی ایرانی 

مجید جهانبانی: بهره گیری رضا شاه و دشتی از ابزارهای موجود 

پروندۀ ویژه:  میراث یوسف اسحاق پور  برای مدرنیته ایرانی

گوئل کهن:  یوسف اسحاق پور و فهم و نقد بوف کور

کاظم کردوانی: در سوگ آن فرزانۀ خلوت نشین

علیرضا مناف زاده: یوسف اسحاق پور و پژوهش در زوایای پنهان فرهنگ غرب

پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی

محمد دهقانی و ماشاالله آجودانی: تاریخ بیهقی در تنگنای تقدیر و قدرت

شیریندخت دقیقیان: دن کیشوت و دایی جان ناپلئون؟

ستون ادب جوان با هادی بهار:  شعر “انگور” از نادر نادرپور  

تجلیل از استاد عباس یوسفیانی از پیشکسوتان تئاتر ایران

عباس یوسفیانی: به یاد استاد حمید سمندریان از بنیادگذاران تئاتر مدرن ایران

مژده بهار: شعرهایی از زنده نام دلیر، بکتاش آبتین به زبان انگلیسی

تازه های باهَمِستان:  برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان

“بیان آزاد” نشریۀ کانون نویسندگان ایران، ویژه نامۀ زنده نام بکتاش آبتین – با منصوره شجاعی، از بنیادگذاران موزۀ جنبش زنان ایران – فیلم “گربه” ساختۀ مری آپیک، برندۀ جشنوارۀ بین المللی سینما سال ۲۰۲۲- کنسرت گروه ارغنون به سرپرستی نادر مجد

تاریخ

جواد مفرد کهلان: معنای نام های ارمنستان و گرجستان

ستون “داستان من”

سودابه رکنی: پنجره

فلسفه و عرفان

مهدی سیاح زاده- شرح داستان مثنوی مولوی: داستان شهری و روستایی

یادبودها:

علی میرفطروس:  مسعود سپند درگذشت

نقد، معرفی و بررسی کتاب

تحقیقی که با محقق به تبعید رفت!  انتشار حاصل تحقیق علی میرفطروس پیرامون تاریخچۀ بابک خرمدین

هم سرنگ هم قلم- پزشکان شاعر، نویسنده و سیاستمدار به قلم دکتر هادی بهار

تازه ها و جاودانه های شعر :  سارا محمدی اردهالی؛  افشین یدالهی؛ جهانگیر صداقت فر؛ نادر نادرپور؛ رضا براهنی؛ فروغ فرخزاد

پیشاپیش از شما برای به اشتراک گذاشتن لینک آرمان ۲۰ در شبکه های اجتماعی سپاسگزاریم.

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۲۰

را در نشانی زیر در دسترس خوانندگان است:

http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2022/06/Arman_Magazine_20.pdf

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفتگوی جمشید چالنگی با امیر طاهری، در ارتباط با اعتراضات سراسری مردمان در ایران

Read Next

وضعیت حساس مریم کریم بیگی، در پی اعتصاب غذا در زندان