فضای امنیتی در شهر شیراز و اطراف آرامگاه کوروش بزرگ

براساس گزارش های رسیده از ایران امسال  نیز چون چهار پنج سال گذشته همزمان با هفتم آبانُ روز بزرگداشت کورش بزرگُ شیراز و تمامی راه های منتهی به پاسارگاد بسته شده است. و سراسر اطراف آرامگاه کوروش بزرگ و حتی تخت جمشید انباشته از نیروهای امنیتی و لباس شخصی شده است.

هفتم آبان روزی ست که در سال ۲۰۰۵ -۱۳۸۴ از سوی بنیاد میراث پاسارگاد پیشنهاد و اعلام شد و به سرعت مورد توجه مردمان ایران در سراسر جهان قرار گرفت.

خبر دیگری از ایران نشان از دستگیری عده ای از افرادی دارد که در تدارک برگزاری جشن روز کوروش بزرگ را داشته اند. از جمله خانواده نوید افکاری که در شهریور ۹۹ اعدام شد.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کوروش هخامنشی و ایران و ایرانشهر ـ جواد مفرد کهلان

Read Next

جَزرم یا مَد؟ـ شکوه میرزادگی