مازیار قویدل: راستگو وُ درست کردار همچون کوروش

«پارسا»: راستگو وُ درست کردار همچون کوروش وُ پارسی ها!

اگر بنا شود برای شناسه ايرانی تنها از سه کس نام برده شود، بی گمان

زرتشت،

کوروش،

وُ

فردوسی

کاروانسالاران خواهند بود.

زرتشت که با بنياد وُ باوری چون  انديشه وُ گفتار نيگ وُ کردار نيک پا به ميدان نهاد.

کوروش که آن باورها را به کار بَست وُ آموزش وُ پرورش کودکان وُ نوجوانان را بر نيک انديشی وُ راست گويی وُ درست کرداری بنياد نهاد يا در بزرگترين پيروزی بی خونريزی اش، نه تنها بابليان را از يوغ بندگی رهانيد گه زندانيان چند ده هزاری وُ چند دهه ای را به آزادی تنی وُ جانی وُ باوری رسانيد.

وُ

فردوسی که کارش را بر همان بنيادها پايه ريزی کرد وُ با سرود آغازينِ شاهنامه اش «به نام خداوند جان وُ خرد»،  -(بخوانيد اهورامزدا/ اوهرمزد)- آغاز سرايش خود را جانی جاودان بخشيد.

اينک روز بزرگداشت کوروش بزرگ را در پيش رو داريم وُ با کوتاه سخن وُ اندک نوشتاری برای کوروش بزرگ وُ فرمان هماره درخور وُ جهانيش کلاه از سر بر می داريم وُ سر می خَمانيم.

ناپرسيده پيداست که هر يک از ما با واژه هایِ پارسا وُ پارسايی آشنايی داريم وُ چه بسا هزاران بار آن را شنيدهُ يا بر زبان رانده ايم.

اين واژه ی ارجمند برآمده از باور، گفتار و کردار کوروش بزرگ وُ کسانی است که بر پايه ی آموزش های کوروش، راست گويی وُ درست کرداری را چراغ راه رستگاری خود وُ ميهن دانستند و به کار بستند.

نام واژه ی پارسا، سرچشمه در باور جهانيان آن روز، به راستگويی پارسی ها/ ايرانيان دارد وُ در راستایِ چنين باوری بود که هر راستگو وُ راستکرداری را «پارسا» يا همچون پارسی ها. روشی که با آيين برآمده ار فرهنگ ايرانزمين بر انديشه وُ گفتار وُ کردار نيک استوار بوده وُ هست.

۱ ابان ماه برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دکتر محسن بنائی: کوروش کسی که خردورزی را محور همه ی کنش ها می دانست : دیداری

Read Next

حسن دانشور: اولین انقلاب زنانه، مدرن و دموکراتیک جهان وامدار کوروش نیز هست