*نامه گیتی پورفاضل، به آنریک مورا نماینده اروپا در مراسم تحلیف رییسی

 

ما ایرانیان به میهمان نوازی بلند آوازه ایم اما نه هر میهمانی؛ اگر گوش شنوایی دارید با اندکی درنگ در سرزمین کهن من گوشتان را باز نگهدارید تا بشنوید  دریابید.
که زنان ایران چه میگویند و در برابر چه
می شنوند؟
تاریخ بزرگترین اندرز نامه برای مردم جهان است

گامهایی که مردمی آگاهانه و یا نا آگاهانه در روند تاریخی یک کشوری برداشته اند پیآمدهایش گاه چون انگبین در تاروپود آنان روان میشود و هم گاه چنان تلخ است که ناگواری اش چون گُل آتش تا ژرفای جانشان را می سوزاند ؛ در هردو حال در یاد تاریخ ماندگار میشود.
ما ایرانیان هرگز از یاد نمی بریم که شما چگونه خود را شرمگین جهانیان با پدید آوردن دو جنگ خانمانسوز می دانید .

شما که امروز بر کوس و دهلتان تبلیغ حقوق بشر را می نوازید چگونه برای سود بیشتر مواد شیمیایی را به صدام برای کشتار کردهای نژاده فروختید و آنان را به خاک و خون کشانیدید .

ما مردم ایران در درازای این چهاردهه شما اروپائیان را به خوبی شناختیم.

شماها در شیپورهایتان که گوش آسمان را هم کر کرده می دمید ولی با ترفندی دیگر از کسانی که آن را نه تنها رعایت نمی کنند که دستهایشان تا آرنج به خون مردم ایران رنگین است پشتیبانی می کنید .
سوگندتان را باور کنیم یا دُم خروس را که از گوشه کراوات تان بیرون زده ؟
شما از مردمی که با چنگ و دندان آزادی اندیشه و بیان را از خودکامگان می خواهند

دهان کجی می کنید مردمی که چهار دهه است آفرین آن دسته از جهانیان را که حقوق انسانی را گرامی می دارند برانگیخته ولی همانند های شما آن را برای گمراه کردن ذهن مردم در سورنا می دمید ولی در خلوت و گاه نیز در آشکار آن کار دیگر می کنید .

ما مردم ایران به ویژه زنان برای خواسته های بحق خویش پای می فشاریم و دلیرانه ایستاده ایم و بانگ خود را بهر گونه ای به گوش مردم جهان می رسانیم

مردم ما روند دوگانه کارهای شما و امثال شما را از یاد نخواهد برد .
تاریخ به ما نشان داده که هیچ دری برای همیشه به یک پاشنه نمی چرخد زیرا چرخ روزگار با هر چرخشی طرحی نو در سینه دارد که آن را می نمایاند.

آقای مورا ، میهمان گرامی

امروز را به یاد بسپارید شاید روزی از کرده خویش پشیمان شوید واز مردم ایران پوزش بخواهید که البته بسی دیر خواهد بود .
بدانید که ما زنان ایران از تبار گُردآفریدیم

وتا پای جان ایستاده ایم تا حقوق مردم ایران به ویژه زنان را که یکصد و اندی است برایش می جنگیم از خودکامگان خواهیم ستانید .
آیندگان تاریخمان را برگ برگ خواهند خواند و بی گمان آفرین خواهند گفت .

گیتی پورفاضل ۱۴۰۰/۵/۱۴

  • گیتی پورفاضل، وکیل مبارز، کنشگر مدنی که به دلیل تلاش های آزادی خواهانه اش مدتها در زندان حکومت اسلامی بودند، اخیرا به دلیل ابتلای به کرونا به طور موقت  آزاد شده اند.ایشان یکی از 14 تنی بوده اند که به طور رسمی و علنی از خامنه ای خواسته اند تا از رهبری استعفا دهد.گیتی پورفاضل همچنین از پشتیبانان و همراهان بنیاد میراث پاسارگاد هستند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گردهمایی کوشندگان حفظ میراث فرهنگی میبد پس از چهل سال، به همت عبدالعظیم پویا

Read Next

وطن دوستی زنان پس از انقلاب مشروطیت و زنان پس از انقلاب اسلامی  ـ شکوه میرزادگی