نشستی با اسماعیل نوری علا و سعید محمد حسنی به مناسبت انتشار کتاب معماری شعر

کتاب درباره چیست؟

در برابر پرسش ها و نطرات دکتر سعید محمدحسنی، دکتر اسماعیل نوری علا، شاعر و منتقدی که اکنون پا به 80 سالگی گذاشته، در کتاب «معماری شعر»، که پس از «صور و اسباب در شعر امروز ایران» (تهران – 1348 شمسی) و «تئوری شعر» (لندن – 1373)، سومین کتاب او دربارهء هنر شاعری محسوب می شود، این هنر را بر روی میز تشریح می خواباند، به کالبد شکافی آن می پردازد، و با کمک گرفتن از سه مفهموم «جسم و جان و روان» می کوشد نشان دهند که شاعرس که خیال های خود را در قالب واژه ها جسمیت بخشید، چگونه به این محموعهء ساختارمند «جان» می بحشد و آنگاه می کوشد تا این جسم جاندار «روان» شخصی ویژه ای بیابد تا نام اوی «آفرینشگر»، به عنوان یک شاعر، در صحیفهء هنرهای ملت اش ثبت شود. در این کار ما با بیش از 40 مفهوم تفکیکی بکار رفته در آفرینش و نقد شعر آشنا می شویم، دلایل پیدایش نحله های مختلف شعری و مکاتب گوناگون نقد شعر را می شناسیم و در پایان به این نتیجهء عملی می رسیم که در عصر ما شاعری دیگر چندان با عوالم معماری و مجسمه سازی و دیگر هنرهای پلاستیک (یا تجسمی) تفاوتی ندارد. 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پیش‌بینی وضعیت بدتری برای صنعت گردشگری ایران

Read Next

اگر بحران آب مدیریت نشود، سرزمین ایران از دست می‌رود