نعلین های مقام ولایت – طاهره بارئی

انجمن نسوان داشته ایم
بی بی خاتم استرآبادی
قُره العین
فاطمه سیاح
صدیقه دولت آبادی
فرخ رو پارسا
پروین اعتصامی
و حالا انسیه خزعلی مدعی نمایندگی ماست
چگونه باید باور کرد؟
او که انگاراز واتیکان پیاده شده
و از اعضا خواهران صومعه هاست
آیا هنوز قفل معاویه ازلبش آویزان است
و حاضر است ایران و زرتشت و زبان خوارزم را
بفروشد در ازای خلافت به بیزانس؟

معاویه و عشقش به پایتخت سازی از ایلیا (بیت المقدس)
معاویه و سپردن کارهایش به خاندان سرجون مسیحی
آخرینشان یوحنای دمشقی که بازگشت به کار اصلیش در پرورش صومعه ها
معاویه و دستش در دست بیزانس برای درهم شکستن ساسانیان
انسیه از کجای این نقشه پیاده شده
سکه های کدام دوره را میتوان یافت
در جیبهای گشاد قباش

نماینده زنان و خانواده؟

مینو اصلانی نماینده بسیج زنان برای عفاف؟
حتماْ!
زنان یک دستی
دست دیگرشان درگیر حفظ خیمه سیاه نظام
زنانی با صورتهای مثلث
بی ابرو، بی چانه، بی گردن
چه سالیان درازی پنهان بوده اند در بیغوله های زمان
تا بیرون بجهند از دل چراگاه امویان
هند جگر خوار مسئول گشت ارشاد
در خیابانهای زنان

باید به دیدار پاپ بروم
و عریضه بنویسم بخاطر حفظ این سیاره
پدران، تقدس خود کنار بگذارند
و از فرزندی خدا، بخاطر خدا استعفا بدهند
شاید در ایران هم در آورند
از پای مقام ولایت
نعلین های دندان زرد را

———-

طاهره بارئی

12.7.2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فراخوان جوانان محلات بیش از 30 شهر ایران، برای روزهای 14و 15و 16 آذر

Read Next

وسط اعتراضات و اعتصاب های عظیم سراسری، حکومت در تدارک برپا کردن نمایشگاه بین المللی گردشگریی ست