نمانیم که این بوم ویران کنند

 

نمانیم که این بوم ویران کنند

همی تاراج از شهر ایران کنند

نخوانند بر ما کسی آفرین

چو ویران بود بوم ایران زمین

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گرامیداشت فردوسی بزرگ، پاسداشت فرهنگ خردمدار و مهرآفرین ایران است

Read Next

زاد روز دقیق فردوسی به گفته ی استاد عبدالله شهبازی پژوهشگر و تاریخ نگار