نه به اهریمن ـ شکوه میرزادگی

نه به اهریمن

آئین ام آفتابی ست
 خدایم خورشید
مرا به تاریکی مخوان
با تو در نمی آمیزم

دهم جون2021

——

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اعتراض پوریا سوری شاعر ترانه ی «ایران من» به صدا و سیمای حکومت اسلامی. دور از تو بادا اهرمن/ ایرانِ من! ایرانِ من

Read Next

حقوق بشر و انتخابات ریاست جمهوری در ایران ـ دکتر نیره انصاری