نه کشت و نه فرمان کشتن داد ـ دکتر تورج پارسی

 

سخن از انسانى است كه در دور دست ترين نقطه ى تاريخ ايستاده اما در انديشه، معاصر ماست ! او كسى است كه نخستين بار درست گوش كردن ،انديشيدن ، خرد ، گزينش آزاد راه و مسئوليت شخصى را مطرح ساخت ، سرودش نو آيين بود !

عصر، عصر خدايان پندارى بود ، عصرى كه خشنودى خدايان راتنها با قربانى كردن چهار پايان و حتا انسان بايد به دست آورد. خدايان برده دارانى خود كامه بودند كه پيشكارانى زمينى داشتند ،تكيه ى او بر خرد ، ارج انسان و مسئوليتش ، آهنگى تازه بود ، آهنگى كه در آن انسان معنا داشت و بر همان معنا معتبر مى نمود !

در نگاه او انسان – زن و مرد –   فرمانبرمحض نيست ،چرا كه انسان مى انديشد ، مى پرسد و پاسخ مى خواهد .او ستيز با تاريكى نكرد بلكه چراغ برافروخت تا ازقلمرو تاريكى بكاهد ، تاريكى كه مجالى گسترده دارد.

او باور دارد كه هر كس بايد باور خويش را به آزادكامى بپذيرد .او دروغ و اندوه را تباهى جهان و راستى را بهترين نيكى و خرسندى مى داند و بر اين پايه كار و كوشش با منش نيك را شادى ، آبادانى و روشنايى مي خواند

او انسان – زن و مرد – را رونده ، پويا ونوآور مى بيند به همين سبب با آموزش خود در انتظار سپيده دمى است كه با كوشش جمعى و خير همگانى جهان را خرم و همواره آبادان ببيند.

خواست او ساختن جهانى نو است ، تازه گرداندن جهان . زدودن كهنه گى و فرسودگى است كه آنهم از روى خرد و دانش و كوشش و كار سامان مى يابد اين اصل آنچنان از اهميت برخوردارست كه چندين و چند بار برآن تكيه كرده است

او برانگيزاننده انديشه است، تاانسان – زن و مرد –  در تبلور انديشه به آزادگى برسد .

فرخنده است او كه : نه كشت و نه فرمان كشتن به كس داد !

سه پایه ی پویای اندیشه زرتشت :

۱ – انسان مي انديشد

۲ – آزادي گزينش دارد

۳ – مسئول و پاسخگوي گزينش خويش است !

بنیاد میراث پاسارگاد ـ سال 1401، سال زرتشت بزرگ

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

زرتشت سپیتمان تاریخی ـ جواد مفرد کهلان

Read Next

زرتشت – آیین نوآوری ـ آرمین لنگرودی