نوروز در کشورهای هم فرهنگ با ایران به کمک حکومت هایشان به زیبایی برگزار می شود

نوروز در کشورهای هم فرهنگ با ایران همیشه با پشتیبانی حکومت هایشان، در کوچه و خیابان و اماکن عمومی  به زیبایی برگزار می شود اما در ایران،حکومت اسلامی سعی می کند تا نوروز را  که اساس آن بر همبستگی های اجتماعی ست امری خانگی و خانوادگی معرفی کند و از آتش بازی و رقص و آواز در اماکن عمومی جلوگیری می کند؛ با این حال مردمان در ایران تا جایی که برایشان امکان دارد این جشن را به کوچه و خیابان می کشند.

خوشبختانه  ایرانیان خارج کشور از آنجا که آزادی برگزاری جشن های ملی خود را دارند،  نور و جشن های وابسته به آن را هر ساله به زیبایی برگزار می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

هفت سین سنتی عکس از فرزاد آریان

Read Next

یادی از مردی که عاشق تاریخ و فرهنگ ایران بود