نگاه قرون وسطایی وزیر جدید ارشاد سبب بستن رشته تئاتر هنرستان دختران شد

نگاه قرون وسطایی وزیر جدید ارشاد سبب بستن رشته تئاتر هنرستان دختران شد

به دنبال اظهار نظر قرون وسطایی محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد، مبنی بر این که «آثار نمایشی در ایران از زن بی حیا تصویر مثبتی ارائه می دهد»

رشته تئاتر در هنرستان دختران سوره از روز چهارشنبه سوم شهریور تعطیل شد.

برخی از هنرمندان تئاتر و سینما معتقدند که با آمدن رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری، باید منتظر ممنوعیت های زیادی در رشته های نمایشی و موسیقی در ایران  بود.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

درباره کلیدواژه ی «پیچیدگی ـ داریوش بی نیاز

Read Next

آیا آتش زدن تالاب انزلی با حمایت و همدستی مسئولین حکومتی ست؟