نیاز به یک«کنفدراسیون جهانی نجات ایران» ـ شکوه میرزادگی

نظر یک عاشق ایران و دلسوخته مردم ایران

کشتارهای بی توقف و خبرهای تکان دهنده ای که از سرزمین مان می رسد، هر روز وسعت بیشتری می گیرد. متاسفانه، و براساس آن چه که گاهی نویسندگان اروپایی  و آمریکایی می گویند و می نویسند، برخی از رهبران و سیاستمداران آمریکایی و به ويژه اروپایی  هنوز از دیدی درست، نسبت به خطرات ناشی از حضور حکومت اسلامی حاکم بر ایران، بی بهره اند. و یا به دنبال منافع  خاصی اند.

اکنون فقط می توان به نقش میلیون ها ایرانی مقیم خارج، در یک «کنفدراسیون جهانی» امید بست.

از طریق چنین کنفدراسیونی، می توان از مردمان انساندوست و از رسانه های غیروابسته ی کشورهایی که در آن زندگی می کنیم کمک خواست.

اگر حتی یک در ده هزار آن ها را هم با خودمان همراه کنیم می توانیم رهبران و سیاستمدارانشان را  هم تحت تاثیر قرار دهیم.

رهبران و سیاستمداران کشورهای دموکراتیک قدرتشان در دست رای دهندگانشان است

شکوه میرزادگی

12.12.2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دشنه چین در سینه ایران و بی خیالی حکومت اسلامی ـ حسین علیزاده

Read Next

حکومت اسلامی، یک جوان آزادی خواه دیگر را هم به دار آویخت.