همزمانی خجسته «روز کوروش بزرگ» با یکی از شگفت انگیزترین خیزش های آزادی خواهانه جهان

در آستانه ی «روز کوروش بزرگ» ایستاده ایم، و امسال همزمان با یکی از شگفت انگیزترین خیزش های آزادی خواهانه جهان از سوی هموطنان کوروش بزرگ. خیزشی که زنان پرچمدارش هستند، و جوانان سربازان شجاع آن.  سربازانی که چون رهبر و پدر تاریخی خویش، قصد دارند دوران سیاه و سراسر رنج و تبعیض حکومتی بیدادگر را برچیده، و آرامش و شادمانی و رفاه را به مردمان سرزمین شان هدیه کنند.

ما در بنیاد میراث پاسارگاد، به عنوان ستایش کنندگان کورش بزرگ، همانگونه که بارها گفته ایم، می گوییم که کورش برای ما ـ و یقین داریم برای بیشترین ستایش کنندگان او ـ نه قديس است، نه از آسمان فرو افتاده، نه اولین امپراتور باستانی بودنش فقط مهم است، و نه آمدن نامش در تورات یا قرآن سبب برتری اش بر دیگران شده؛ بلکه آنچه او را بیش از هر چیز دیگری ستایش شدنی می کند، فرمان حقوق بشری و آزادی بخشی ست که او به عنوان قوانینی لازم الاجرا نه تنها به مردمان زادگاه خویش، که به مردمان سرزمین های دیگر  هدیه کرد؛ مردمانی که نه هم دین او بودند و نه هم مرام او.

یکی از مهم ترین و زیباترین بخش های منشور کوروش، به ویژه این روزها که فرزندان ایران به دست سربازان رهبر جنایتکار حاکم برسرزمین مان پرپر می شوند، آنجاست که می گوید:

«سربازان بسيار من دوستانه اندر بابل گام برمی داشتند، من نگذاشتم کسی (در جاييدر تمامی سرزمين های سومر و اکد ترساننده باشد»

گفته ی رهبری قدرتمند، با روانی سالم که حکومتش نه بر پایه ترس که برپایه خرد و مهر استوار بود.

و چنین است که ما با هر عقیده و مرام و مذهب و بی مذهبی که داشته باشیم نمی توانیم نسبت به کورش بزرگ به عنوان یک شخصیت با ارزش جهانی بی تفاوت باشیم؛ نمی توانیم ایرانی باشیم و به او احترام نگذاریم؛ نمی توانیم حقوق بشر را قبول داشته باشیم اما منشور او را ندیده بگیریم.

بنیاد میراث پاسارگاد، به عنوان پیشنهاد دهنده ی «روز کوروش بزرگ»، ضمن سر فرود آوردن در مقابل آزادی خواهان و به ويژه زنان دانا و شجاع ایران، همزمانی این روز خجسته، با خیزش سراسری در سرزمین مان را، به فال نیک گرفته و آرزو می کند، همانگونه که در چنین روزهایی ورود کوروش بزرگ به بابل روز نجات مردمان از چنگال بیدادگران بود، برای مردمان ایران نیز روزهای بیرون راندن بیدادگران و گشودن درهای آزادی و شادمانی و آرامش باشد.

روز کوروش خجسته باد

با مهر و خرمی

شکوه میرزادگی

سخنگوی «بنیاد میراث پاسارگاد»

اکتبر 2022، آبان 1401

www.savepasargad.com

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

خیزش بزرگ مردمان ایران و روز کوروش بزرگ ـ تکسیر

Read Next

نامه ای از اختر قاسمی به حامد اسماعیلیون در ارتباط با تجمع 22 اکتبر ایرانیان در برلین