ویرانی عمدی آثار تاریخی همدان همچنان ادامه دارد

براساس گفته های مصطفی پورعلی، ‌مدیرکل ثبت آثار ملی ایران «تخریب زنجیره ای بناهای تاریخی همدان ظرف یک ماه گذشته گسترش پیدا کرده است.» و همچنان سازمان های مختلف حکومت اسلامی، از شهرداری گرفته تا ادارات مختلف زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، این ویرانی ها را به گردن یکدیگر می اندازند.

باید توجه داشت، این ویرانی ها از زمانی شدت گرفته که یونسکو محوطه های تاریخی همدان را نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی کرده است.

به این ترتیب روشن است که حکومت اسلامی همچنان می کوشد تا از جهانی شدن آثار تاریخی غیرمذهبی ایران جلوگیری کند. زیرا با جهانی شدن، و قرار گرفتن آن زیر پوشش یونسکو، امکان ویران کردنش به این آسانی نخواهد بود.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

حمام زیبا و تاریخی شیخ بهایی هم به ویرانه ای تبدیل شد

Read Next

مغزشویی نوجوان های ایرانی و کشاندن آن ها به سوی خشونت و سکوت سازمان های حقوق بشری