پاسخ جواد مفرد کهلان، به پرسش بنیادمیراث پاسارگاد، درارتباط با خانگی کردن نوروز

 

 

جشنهای مذهبی ساختگی و کلیشه ای دولتی نمی توانند جشن ملی نوروز پر فروغ  را به پستوی خانه ها برانند، به ویژه در عصر گسترش بی مانند رسانه های اجتماعی الکترونیکی و پیشرفت علوم و هنر و شکوفایی خود آگاهی ملی.  در عمل این جشنهای بی ریشه و زورکی مذهبی هستند که توسط مردم مورد بی اعتنایی و خشم و نفرت واقع میشوند و در مقابل جشن ملی باستانی نوروز که هنگامۀ دمیدن روح شادی و ازادی در طبیعت و اجتماع ایرانی است، نزد مردم ایران هرساله گرامی تر و دلپذیرتر از سال پیش جشن گرفته میشود و  آشکار است که جشن خود آگاهی ملی نوروز با فروغ آزادی و دموکراسی بر جشنها و روضه خوانیهای تحجر مذهبی پیروز خواهد شد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پاسخ نستور رخشانی، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

Read Next

پاسخ دکتر اسماعیل نوری علا، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز