پاسخ دکتر تورج پارسی، به بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

برای این که اجازه ندهیم نوروز و جشن های ملی ایرانی مان را خانگی کنند؛ چه باید کرد ؟

در فلسفه ي ايران كهن ، ناپايداري جهان به معناي ناپايداري زندگي نيست ، چرا كه زندگي در جهان ناپايدار ـ يا به گفته ي حافظ، ” جهان بي بنياد ” ـ قانونمندي خود را دارد.  زندگي سرشار از زيبايي است و انسان در آن پراميد و بي بيم در راستاي مسئوليت خود گام بر مي دارد

تا بتواند از بار بي آيين انديشه هاي » اهريمني « كاسته و بر اساس نيكي هاي سه گانه، با شادماني به ساختن جهاني نو ، آباداني جهان و پيشرفت آن بپردازد تا شايسته  زندگي و نام جاودانه گردد.

در اين “جهان زاياي بار آور”  شادي و آبادي  پيوند و پيوستي تنگاتنگ دارند و،  بر اين اصل و بنيان، دريوزگي و قلندري  و نكوهش جهان مادي بي معناست . انسان در ين نگاه فلسفی منفي گرايي، يعني پشت كردن به دنيا، را مذموم شمرده و عشق به هستي را در هر گام نيك خود جلوه گر مي سازد و چشمان  ستايشگر و نيايش بر خود را بر همه ي داده  مي دوزد، نيرو مي گيرد و نيرو مي بخشد و ميدان عشق را همچون سمندر در آتش با شيدايي طي مي كند

چنين نظام فكري ” حق گزينش  ” را به انسان ارزاني داشته و ” خرد  ” را عصاي دستش قرار داده است تا با آن مرز ميان ” درست  ” و ”  نادرست  ” راتشخيص دهد . براي چنين انساني سرنوشت از پيش تعيين و مقرر نگرديده بلكه سرنوشت پديده ي خرد ، بينايي ودانايي اوست .اين چنين است كه در آيين ايراني بر  مرگ تن  روا نمي باشد ، چرا كه مويه و ماتم شگرد ديگر اهريمن است تا انسان را به ورطه بيزاري از هستی انداخته و از بار اعتمادش بكاهد . مويه خزان لحظه ي آدمي ، زنگ كركننده اي است كه حتا ” زمين را هم ناشاد مي كند  .به همين دليل ايراني  به ستايش و نيايش منش نيك و كار مي ايستد  تا در برابرتباهي و تاريكي و شيون و مويه پايداري كند .

منش نيك را مي ستاييم ،

پايداري در برابر تاريكي را ،

پايداري در برابر شيون و مويه را . يسنا 71 بند 17

ایران سرزمین جشن ها و نور و روشنایی بود ! خواست حکومتیان جهل جنون ” کشتن نور  گسترش قلمرو تاریکی ” است ! ما مسئولیم که در برابر جهل و کینه  چراغ ” آگاهی و دوستی ” برفروزیم !

با واقع بینی ! بی شیفتگی نسبت به تاریخ و فرهنگ ایران ،  در شناخت آگاهانه مردم به ویژه نسل تازه گام برداریم ! هر کلام گزافه یا من درآوردی  آب به آسیاب حکومتیان ریخته ایم !

چراغ در برابر تاریکی بیفروزیم !

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پاسخ شهلا رستمی به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد؛ در ارتباط با خانگی کردن نوروز

Read Next

پاسخ دکتر محسن بنائی به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز