چماق «نهی از منکر» وزارت میراث فرهنگی حکومت اسلامی بر سر زنان

درست در زمانه ای که بی توجهی و ویرانی های عمدی و غیرعمدی بیش از همیشه به جان میراث فرهنگی و تاریخی ایرانزمین افتاده، و در زمانه ای که گردشگری ایران در بدترین وضعیت ممکن، نسبت به همه ی کشورهای جهان، قرار دارد، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری تهران، به تبعیت از آیت الله های واپسگرایی که رسما فرمان خشونت علیه زنان را می دهند، چماق «نهی از منکر» را برداشته تا یکبار دیگر بر سر آزادی های حقوق بشری بکوبد و همچنان که روش حکومت اسلامی ست، این کار را با زدن زنان شروع کرده است.

به گزارش خبرگزاری های داخلی پرهام جانفشان، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، طی بخشنامه ای از آژانس های مسافرتی خواسته تا «فرهنگ و عفاف و صیانت از حقوق شهروندی» را رعایت کنند*

البته توجه داشته باشید که عنوان «فرهنگ» در این جا همانا فرهنگ ستیزی حکومت اسلامی ست و صیانت از حقوق شهروندی، نیز توجه به حقوق گردانندگان حکومتی ست که در قرن بیست و یکم، بسیار عقب مانده تر از خلفای قرون وسطا عمل می کنند.

کم نمانده که این حکومت زنان و مردان را موظف کند که به سفرهای زنانه و مردانه، و جدا از هم بروند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نگذاریم ایران را بفروشند و ایرانی را به بردگی بکشانند

Read Next

آتشی که ناگزیریم زنده نگاهداریم ـ شکوه میرزادگی