کمبود بیمارستان در ایران و هزار ها تخت در ده ها بیمارستان مجهز در لبنان و سوریه و غزه با پول جیب مردم ایران

دکتر مینو محرز، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بیان اینکه «باید بیمارستان‌های بیشتری در کشور ساخته شود»،

به نشریه شرق گفت: «در بخش‌های ویژه بیمارستان در ایران با کمبود تخت روبه‌روییم و اگر این روند ادامه پیدا کند باید بیماران را در راهروهای بیمارستان‌ها بستری کنیم.

این ها فقط بخش های کمی از ریخت و پاش های حکومت اسلامی ست در کشورهای دیگر و بی توجهی عمدی  نسبت به مردمان ایران

 

https://www.radiofarda.com/a/f12_iran_builds_four_hospitals_in_iraq_shiia_areas/25007642.html

https://www.mehrnews.com/news/2964586/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87

..https://www.irna.ir/news/6304341/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

https://www.radiofarda.com/a/f12_iran_builds_four_hospitals_in_iraq_shiia_areas/25007642.html

 

https://www.bartarinha.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-20/1221161-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آشوب در دانشگاههای آمریکا و دشمنان دموکراسی – دکتر جلال ایجادی

Read Next

آرامگاه کوروش بزرگ: مرمت یا آسیبی دیگر