گرامی باد روز جهانی کارگر. سپاس به کارگران حقوق از دست داده ایران

آیا این فاجعه نیست،  در کشوری که از نظر منابع طبیعی از ثروتمندترین کشورهای جهان است کارگران، یعنی گردانندگان چرخ‌های تولید یک کشور، در اعتصاب های خود فریاد بزنند: گرسنه‌ایم… گرسنه؟!، و به خاطر همین اعتراض به گرسنگی خود و خانواده و کودکان بی‌پناهشان به زندان بیفتند٬ شلاق بخورند و یا کشته شوند؟ حتی گفتنش تلخ و سخت است! اما باید پذیرفت که امروز، زیر سلطه‌ی حکومت اسلامی، ما در وطن‌مان دیگر کارگر به معنای واقعی و امروزین آن نداریم و با کارگران ما چنان برخورد می‌شود که در قرون وسطا   با بردگان.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گزینش میان اسلامگرایی، مارکسیسم، ایرانشهری ـ دکتر جلال ایجادی

Read Next

با کارگران ما چنان برخورد می‌شود که در قرون وسطا با بردگان