گفتگویی با امیرطاهری در ارتباط با کشتار حکومت اسلامی در زاهدان، و امکان بریدن بخش بزرگی از بسیجی ها و ارتش ـ بیژن فرهودی

Read Previous

Read Next

سارینا اسماعیل زاده، نوجوان دیگری که به دست «قاتلین زییایی» کشته شد و امروز حکومت اسلامی قتل او را هم خودکشی اعلام کرد.