تظاهرات عظیم ایرانیان سراسر اروپا در برلین علیه حکومت اسلامی

تظاهرات عظیم ایرانیان سراسر اروپا در برلین علیه حکومت اسلامی

امروز 22 اکتبر 2022 بیش از 50 هزار تن در برلین علیه حکومت اسلامی دست به تظاهرات زدند

این فراخوان که به دعوت آقای حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده های قربانیان هوپیمای اوکراینی بود

  بزرگترین تظاهرات ایرانیان خارج کشورعلیه حکومت اسلامی (که تا کنون انجام شده ) می باشد 

بیشترین شعارها در این تظاهرات «زن زندگی آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» بود

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نامه ای از اختر قاسمی به حامد اسماعیلیون در ارتباط با تجمع 22 اکتبر ایرانیان در برلین

Read Next

حامد اسماعیلیون در تجمع بزرگ برلین از رویاهایی گفت که پس از فرو پاشی حکومت اسلامی محقق می شود