سپاس فراوان به شما

سپاس شما را که در جریان برگزاری «همایش بزرگداشت احمد کسروی» دور و نزدیک، قدمی، قلمی و کلامی همراه و پشتیبان و مشوق بنیاد میراث پاسارگاد بوده اید. سپاس برشما که به ما این امکان