آمریکا الواح هخامنشی را به ایران می فرستد

 

به گفته دارابی، معاون میراث فرهنگی 17 هزار لوح دوران هخامنشی (و به گفته معاون روابط عمومی بیش از 20 هزار لوح)

که سالهاست برای مطالعه در موسسه شیکاگو قرار دارد به زودی به ایران بازگردانده خواهد شد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سه شعر از کورش همه خانی

Read Next

پدری دادخواه از «مردم شریف ایران» می خواهد :‌ سالگرد «شهیدان» اعتراضات را با شکوه برگزار کنیم