تنها مرگ اندیشان و سیاه دلان از شنیدن صدای پای بهار و نوروز می هراسند

 تنها مرگ اندیشان و سیاه دلان از شنیدن صدای پای بهار و نوروز می هراسند

درد، رنج، فقر، بیماری و جنگ با اشک و اندوه پایان نمی گیرد،

اما دوستی، مهربانی، همبستگی و امید نیرویی ست شگرف برای رویارویی با دردهای بشری

با ما، در بنیاد میراث پاسارگاد، همراه شوید تا امسال نیز پذیرای نوروز زیبایمان باشیم

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نوروز ـ اثر نستور رخشانی

Read Next

زرتشت و پیشگویی کلدانی ـ دکتر مسعود امیرخلیلی