برخی از عکس های الهه بقراط

خانم الهه بقراط
جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد
به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400
در رشته ی علوم ارتباطات

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

برخی از نوشته ها و گفته های الهه بقراط

Read Next

برخی از عکس های فرد هرینگتون