بدون پوشش، به یاد آنها که زندگی خود را برای زن زندگی آزادی فدا کردند کاری از گروهConvictus

 

به یاد آنها که زندگی خود را برای «زن زندگی آزادی» فدا کردند

UNCOVERED

by Convictus@Convictusmusic.com

The rocks cry out

For sons and daughters

The ones who were taken

And the ones who have fallen

 

The whole world is waiting

With nothing to say

They see the destruction of life

But then turn away

 

Can’t you see

All we want to be

Uncovered

 

They shout in the streets

No gun in their hand

They only have hope

But can’t understand

Why can’t they have freedom

And peace in the land

Oh, where is the justice

The people demand

 

Can’t you see

All we want to be

Uncovered

 

People get ready

For a new revolution

We want all the world to see

Zan Zindeghi Azadi

 

Over and over

Time and again

The men at the top

Do what they can

To tear down your freedom

To tear down our land

 

We promise to never give up

Forever we’ll stand

Can’t you see

All we want to be

Uncovered, uncovered, uncovered

 

: ترجمه شعر 

سنگ ها فریاد می کشند

برای پسران و دختران

آنها که گرفتار شده اند

و آنها که فرو افتاده اند

 

تمام دنیا منتظرند

بی هیچ سخنی

نابودی زندگی را می بینند

اما روی بر می گردانند

 

نمی توانی ببینی

تنها آنچه که می خواهیم

بدون پوشش است

 

در خیابان ها فریاد می زنند

بی که سلاحی در دست داشته باشند

فقط امیدوارند

اما نمی فهمند

چرا نمی توانند آزاد باشند

و در سرزمین شان صلح برقرار شود

 

پس عدالت کجا است

مردم چنین می پرسند

 

نمی توانی بینی

تنها آنچه که می خواهیم

بدون پوشش است

 

مردم برای انقلابی جدید

آماده می شوند

ما می خواهیم همه ی دنیا شاهد باشند

 

زن زندگی آزادی

 

دگرباره و دگر باره

باز و دوباره

مردان صدرنشین

آنچه را که می توانند

برای تکه تکه کردن آزادی شما

و تکه تکه کردن سرزمین مان انام می دهند

 

ما قول می دهیم که هرگز تسلیم نشویم

و همیشه پا بر جا بمانیم

 

نمی توانی بینی

تنها آنچه می خواهیم

بدون پوشش بدون پوشش بدون پوشش

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

من زندگیم، شما را  دوست می دارم -طاهره بارئی

Read Next

از وضعیت 3680 اثر تاریخی کشف شده هیچ اطلاعی در دست نیست