رییس پارلمان اروپا به ایرانیان خارج کشور: شما در سمت درست تاریخ ایستاده اید

 

روبرتامتسولاُ رییس پارلمان اروپا روز شانزدهم ژانویه ۲۰۲۳ در تجمع عظیم ایرانیان خارج کشور گفت: »شما در سمت درست تاریخ ایستاده اید و تاریخ سا زخواهید شد و ما شما را تنها نمی گذاریم

این تجمع مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ و با خواستاری «ترویستی اعلام شدن سپاه پاسداران» است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شعر تازه ای از طاهره بارئی : میان جهانیان می نشینم

Read Next

شاهزاده رضاپهلوی در گفتگویی روشن و بی پرده درباره گروه ها، و مسایل مختلف مربوط به جنبش انقلابی این روزها و آینده سرزمین مان