صدای زنان تا کجا و چگونه؟ -طاهره بارئی

آقایان یک به یک به صحنه می آیند
و تریبون ها را تحویل می گیرند
آنها در مورد بدن زن، نیاز زنان، لزوم زنان، امروز زنان و آینده زنان
داد سخن می پراکنند
و زنان ایرانی
بسته به گیس بلندشان
 روی آسفالت ها کشیده می شوند و کشیده می شوند و دارند کشیده می شوند
خبر میرسد
که دولت فرانسه
به مًرده مهسا
در غیاب خودش  
حق شهروندی اعطا میکند
طاهره بارئی

نهم اکتبر 2022

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گذار از جمهوری اسلامی، چگونه؟ ـ احد قربانی

Read Next

اعتصاب کارگران