صدها هزار تن از مردم اصفهان به پشتیبانی کشاورزان اصفهان

صدها هزار تن از مردم اصفهان به پشتیبانی کشاورزان اصفهان

امروز، در دوازدهمین روز تظاهرات اعتراضی کشاورزان اصفهان هزاران تن از مردم اصفهان به آن ها پیوستند. شعارها عبارت بودند از:

«حق‌آبه را می‌گیریم، حتی اگر بمیریم»، «تا آب نیاد تو رودخونه، برنمی‌گردیم تو خونه» و «برابری، عدالت، این است خواست ملت» سر دادند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دادگاه مردمی آبان؛ پایانی پرسش برانگیز بر آغاز و روندی تحسین آمیز ـ ساسان رضائی

Read Next

حیرت وزیر میراث فرهنگی از ویرانی های میراث فرهنگی! ـ شهرام صداقت