• بنیاد میراث پاسارگاد

موانع فرهنگی شکوفایی نظام اجتماعی ایران از دیدگاه تفکر سیستمی

موانع فرهنگی شکوفایی نظام اجتماعی ایران از دیدگاه تفکر سیستمی در گفتگو با مهندس جمشید قراجه داغی

(رئیس پیش ازانقلا ِب سازمان مدیریت صنعتی ایران)

به کوشِش اسماعیل نوری علا

چاپ‌اول: پاییز ۱۴۰۰ نشر مهری

ISBN: 978-1-915029-55-3

‌مشخصات‌نشر:‌ نشر مهری :لندن ۲۰۲۱ میلادی/۱۴۰۰ شمسی. ‌

مشخصات‌ظاهری:272 ص.: مصور، جدول، نمودار. ‌

موضوع:‌نقد ادبی.

Read Previous

معنی نام ولایت و شهر توس، زادگاه فردوسی بزرگ ـ جواد مفرد کهلان

Read Next

مرمت یا ماست مالی و بندکشی کاروانسرای تاریخی دوران صفوی ـ شهرام صداقت