موانع فرهنگی شکوفایی نظام اجتماعی ایران از دیدگاه تفکر سیستمی

موانع فرهنگی شکوفایی نظام اجتماعی ایران از دیدگاه تفکر سیستمی در گفتگو با مهندس جمشید قراجه داغی

(رئیس پیش ازانقلا ِب سازمان مدیریت صنعتی ایران)

به کوشِش اسماعیل نوری علا

چاپ‌اول: پاییز ۱۴۰۰ نشر مهری

ISBN: 978-1-915029-55-3

‌مشخصات‌نشر:‌ نشر مهری :لندن ۲۰۲۱ میلادی/۱۴۰۰ شمسی. ‌

مشخصات‌ظاهری:272 ص.: مصور، جدول، نمودار. ‌

موضوع:‌نقد ادبی.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ضایعه ی مرگ ارومیه کمتر از انفجار یک بمب اتمی نخواهد بود

Read Next

جبر تاريخ است پایان فرهنگ ستیزی ها و تاریخ زدایی ها