میراث تاریخی ناملموس یا طنزی تلخ

تعزیه را به عنوان اصلی اش یعنی «آیین نمایشی سه هزار ساله ایرانی در ارتباط با مرگ سیاوش» برای ثبت در آثار ناملموس ایران به یونسکو بردند

 و هر ساله رقم های هنگفتی هزینه می کنند تا این میراث ایرانی – جهانی را به عنوان آیین عزاداری عاشورای حسینی  در شهرهای مختلف به خورد مردم دهند، آن هم با این تبلیغات مضحک       

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گردهم آیی باستانشناسان ایران 14 تا 16 اسفند

Read Next

پیام زندانی سیاسی، روحانی سابق، عین الله رضازاده جویباری: انتخابات هیچ تبیین دینی و شرعی ندارد