پهلوانان فرهنگ ایرانزمین دوباره پیدایشان شده

 

رسم پهلوانی از دوران باستان در سرزمین ما وجود داشته است

در قزهنگ ایرانی کسی پهلوان است که صاحب کردار و گفتاری نیک باشد. پهلوان با داشتن قدرت های فیزیکی  یا اجتماعی هرگز از این قدرت ها علیه مردمان استفاده نمی کند. او همیشه و فقط رویاروی اهریمن صفتان، زورگویان ایستاده و پشتیبان مردمان رنج دیده است.

سال ها بود که در ایران مان پهلوانی گم شده بود. چه خوب که اکنون دوباره پهلوانان پیدایشان شده و در صف اول مبارزه با اهریمنان ایستاده اند.

درود و سپاس بر پهلوان علی کریمی،پهلوان وریا غفوری  و پهلوانان دیگر سرزمین مان

مهر 1401 ـ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اعتصاب کارگران

Read Next

سیما ثابت در کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا خواستار همبستگی جامعه جهانی با مردم ایران شد