بخش زن ایرانی

درطول تاریخ و در قلمروی ارزش های موجود در فرهنگ های جهان، زنان همیشه بيش از مردان هدف تبعيض و نابرابری قرار گرفته اند؛ به ویژه فرهنگ هایی که مذهب در آن ها حرف نخست را زده اند.

ما ایرانی ها با آن که ساختار فرهنگی مان بیش از بسیاری از کشورها،  از تبعیض و نابرابری دور بوده اند، متاسفانه در حال حاضر به دلیل تسلط  جابرانه قوانین مذهبی بر سرزمین مان زنان گرفتار شدیدترین بیداد و تبعیض و خشونت شده اند.

و چنین است که به نظر ما وظیفه ی همه ی سازمان های سیاسی و فرهنگی تاکید بیشتر بر وضعیت زن ایرانی ست. بنا بر چنین وظیفه ای «بنیاد میراث پاسارگاد» بخش تازه ای را در سایت این سازمان به نام «زن ایرانی» می گشاید و زنان و مردان  برابری خواه را به همراهی و همکاری با این بخش دعوت می کند.


این بخش زیر نظر خانم مهناز قزللو، مدافع حقوق بشر (جنبش های فمینیستی؛ زنان/ کوئیر) اداره می شود

بنیاد میراث پارسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد