ویژه همایش بزرگداشت احمد کسروی ـ 1400 ـ 2021

سه پرسش درباره احمد کسروی از شخصیت های فرهنگی و اجتماعی

    یک ـ نخستین موضوعی که با شنیدن نام کسروی به ذهن شما می آید چیست  دوـ  به نظر شما  اثر آموزه های کسروی  بر روشنفکران نسل بعدی او…

بنیاد میراث پاسارگاد