پاسخ دکتر سیاوش عبقری، به پرسش بنیادمیراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

 

رٍژیم نظام اسلامی از نخستین روز خزیدن بقدرت در میهنمان، تلاش کرده و میکند، که ضمن غارت و تخریب میراث طبیعی و محیط زیست ایران، میراث فرهنگی ما را نیز که بخشی از میراث فرهنگی جهانی است، هر چه بیشتر کم اهمیت جلوه دهد. هم زمان با صرف منابع مالی مملکت، به گسترش و اجرای مراسم اسلامی، در  مملکت و منطقه پرداخته، به این امید که بمروز زمان مراسم اسلامی را جانشین فرهنگ ایرانی کرده و ایرانیان  این جشن ها و مراسم فرهنگی خود را بفراموشی سپارند. زهی خیال باطل!

این وظیفه انسانی، فرهنگی و میهنی ما ایرانیان است که در هر کجای این کره خاکی که زندگی میکنیم، با برگزاری هرچه پر شکوه تر این جشن ها، و آموزش آنها به فرزندان و نوادگان خود، به نگاهبانی این میراث انسانی پر ارزش بپردازیم و مانع آن شویم که این دشمنان ایران و فرهنگ ایرانی به اهداف پلید و ضد انسانی خود دست یابند.

باشد که در سایه همگرایی ایزانیان آزادی خواه و برکناری این حاکمیت ضد ایرانی، این جشن های انسان مدارانه در فرهنگ ایران را جهانی کنیم.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پاسخ فرناز عمادی، به بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

Read Next

پاسخ شمس الدین دارابی، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز