طرح اولیه ی پیشنهادی و پیش نویس قانونِ نگاهبانی از میراث فرهنگی ایرانزمین

طرح اولیه ی پیشنهادی و پیش نویس قانونِ نگاهبانی از میراث فرهنگی ایرانزمین پس از گذار از جمهوری اسلامی این طرح که به تایید دو تن از وکلای پشتیبان «بنیاد میراث پاسارگاد» رسیده، به اپوزیسیون…